Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura, avaluació, resultats d'aprenentatge, continguts, metodologies i planificació
Sessió Magistral Explicació teòrica per part del professor de les principals tècniques de decisió empresarial que forma part del programa de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Realització a l'aula de pràctiques i exercicis que descriguin situacions que afronten les empreses quant a l'adopció de decisions
Atenció personalitzada Resolució de dubtes i problemes relacionats amb l'assignatura de forma personalizatzada