Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Comprèn el sistema financer, conèix les institucions, els mercats que el formen, així com les interrelacions entre elles i el seu entorn.
Classifica els diferents actius financers que es negocien als mercats financers espanyols
Comprèn els procediments d'emissió i de negociació dels actius de renda fixa i variable
Dissenya estratègies d’inversió
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B4 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa