Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
7 10 17
Sessió Magistral
A2
C4
40 64 104
Atenció personalitzada
A2
B4
C4
2 0 2
 
Proves pràctiques
A2
B4
C4
15 0 15
Proves pràctiques
A2
B4
C4
10 0 10
Proves objectives de tipus test
A2
B4
C4
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat