Assignatures que es recomana cursar simultàniament
FONAMENTS DELS MERCATS FINANCERS/16234218

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
MATEMÀTIQUES DE LES OPERACIONS FINANCERES/16234113
DIRECCIÓ FINANCERA: INVERSIÓ/16234101
DIRECCIÓ FINANCERA: FINANÇAMENT/16234102