Descripció Pes
Treballs Per l’avaluació es tindran en compte:
1- La posta en pràctica dels continguts teòrics apressos.
2- La posta en pràctica i identificació dins del treball de les tècniques i eines d’I+D+i explicades durant les sessions teòriques.
3- Aportació gràfica i fotografies del procés d’innovació dut a terme al projecte d’I+D+i escollit per l’alumne.
4- Reflexió personal i final de l’alumne sobre el procés d’innovació utilitzat al projecte i com millorar-ho durant el temps de vida del projecte.
100%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En segona convocatòria l'estudiant haurà de presentar el treball amb les mateixes condicions que en la primera convocatòria.