Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 3 5
 
Sessió Magistral
14 14 28
Treballs
14 14 28
 
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves mixtes
2 10 12
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat