Tipus A Codi Competències Específiques
 A1 Desenvolupar estratègies per dirigir empreses i les seves àrees funcionals de forma competitiva i eficient.
 A2 Aplicar mètodes avançats d'anàlisi per a la presa de decisions empresarials.
 A4 Gestionar la innovació i introduir-la amb èxit en l'empresa i / o crear nous projectes empresarials que responguin a les necessitats detectades a través d'una anàlisi rigorosa.
 A5 Avaluar i integrar informació economico-financera rellevant a través d'informes directius de qualsevol àrea funcional de l'empresa per optimitzar els seus resultats.
Tipus B Codi Competències Transversals
 CT2 Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
 CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
 CT4 Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
Tipus C Codi Competències Nuclears