Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.
Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a través del mètode del cas.
 A2 Analitzar les decisions estratègiques en l'àmbit de màrqueting preses per diferents empreses a través del mètode del cas.
Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip, imaginant la realitat a través d'un simulador .
 A4 Reconèixer i analitzar la importància de l'estratègia de màrqueting per a l'assoliment dels objectius empresarials i conèixer els fonaments teòrics en què es basen aquestes estratègies.
 A5 Exercitar la presa de decisions estratègiques en màrqueting a nivell individual i en equip, imaginant la realitat a través d'un simulador .
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 CT2 Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
 CT3 Resoldre problemes complexes de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinars.
 CT4 Treballar en equips multidisciplinars i en contextos complexes.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge