Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 4 6
Sessió Magistral
A1
A2
A4
A5
CT2
CT3
30 30 60
Presentacions / exposicions
CT3
CT4
4 10 14
Debats
A1
A5
CT4
5 5 10
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A2
A4
A5
2 2 4
Treballs
A1
A2
2 10 12
Atenció personalitzada
2 4 6
 
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat