Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Es realitzarà una primera sessió de presentació de l'assignatura, que pretendrà posar en evidència la transcendència de la formulació d'estratègies de màrqueting. S'exposaran els 9 temes estratègics seleccionats per tractar durant el curs. A més s'explicaran conceptes bàsics que facilitessin l'estudiant a contextualitzar-se amb l'assignatura
Sessió Magistral Exposició dels conceptes teòrics, principals antecedents bibliogràfics, relació entre els conceptes i la seva aplicació per al desenvolupament de cada estratègia de màrqueting.
Presentacions / exposicions D'un treball elaborat per l'alumne
Debats Hi haurà dos tipus de debats o participacions actives de l'alumne. D'una banda es desenvoluparan diverses didàctiques en què després de la seva participació l'alumne reflexionarà sobre la seva implicació amb el contingut del tema a tractar, mitjançant un mètode inductiu. D'altra banda, s'analitzaran diversos casos pràctics de situacions reals a l'empresa, en què l'alumne desenvoluparà tasca d'anàlisi i posteriorment debat en grup.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Aplicació a l'aula dels coneixements teòrics, anàlisi i presentacions d'estudis de casos, resolució de problemes relacionats amb els continguts del mòdul.
Treballs Presentació escrita del treball sobre els contiguts de l'assignatura.
Atenció personalitzada Amb tutories al llarg del curs.