Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
CT3
CT4
D'un treball elaborat per l'alumne. 10%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
A2
A4
A5
Exàmen tipus test 80%
Treballs
A1
A2
Elaborat per l'alumne de forma individual. 10%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

En l'avaluació de la segona convocatòria es realitzarà un eamen. Les qualificacions de debats, de casos pràctics i del treball, es poden tenir en compte per millorar la nota de la segona convocatòria.