Assignatures que en continuen el temari
ESTADÍSTICA I/16214007

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
MATEMÀTIQUES II/16214009

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
MATEMÀTIQUES I/16214008