Descripció
Temps que cada professor té reservat per atendre i resoldre dubtes als alumnes.