Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves objectives de preguntes curtes
A2
B2
C1
C4
4 proves curtes sobre exercicis de l'aula. Es valoren les 3 millors proves, cadascuna amb un pes del 10%.
Les preguntes de les proves poden ser "preguntes curtes" o "preguntes tipus test".
30%
Proves pràctiques
A2
B2
C1
C4
Examen final sobre el total del contingut de l'assignatura. 70%
Proves objectives de tipus test
A2
B2
C1
C2
Proves d'autoavaluació 0%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El 100% de la segona convocatòria és un examen final sobre el total del contingut de l'assignatura.

NOTA: Durant les proves avaluatives només es podrà fer ús de calculadores científiques.