Assignatures que en continuen el temari
MATEMÀTIQUES II/16204009

Assignatures que es recomana cursar simultàniament
INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA/16204004