Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-A8 Genèric
 DRET-A9 Coneix i diferencia les grans etapes de l’evolució del Dret
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-B2 Genèric
 DRET-B3 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors