Tipus A Codi Competències Específiques
 A5 Seleccionar informació no jurídica rellevant per utilitzar-la en un context jurídic
 A9 Conèixer en profunditat les principals institucions jurídiques públiques i privades, la seva gènesi i evolució històrica
 A11 Distingir entre el raonament jurídic i els arguments de naturalesa ètica, política, econòmica i social
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Aprendre a aprendre
 B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C3 Gestionar la informació i el coneixement.