Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
INTRODUCCIÓ A LA COMPTABILITAT/16214001