Tema Subtema
Tema 1. Formes quadràtiques 1.1 Formes quadràtiques
1.2 Classificació de formes quadràtiques
Tema 2. Funcions de vàries variables 2.1 Continuïtat de funcions
2.2 Càlcul de derivades parcials
2.3 Elasticitat parcial
Tema 3. Optimització sense restriccions 3.1 Descripció del problema
3.2 Condicions d'optimalitat
Tema 4. Optimització amb restriccions d'igualtat 4.1 Descripció del problema
4.2 Condicions d'optimalitat
4.3 Anàlisi de sensibilitat
Tema 5. Optimització lineal 5.1 Descripció del problema. Interpretació gràfica
5.2 Programació lineal: algorisme símplex
5.3 Anàlisi de sensibilitat
Tema 6. Successions i sèries de nombres reals 6.1 Successions de nombres reals
6.2 Sèries de nombres reals
6.3 Sèrie geomètrica