Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
MATEMÀTIQUES I/16204008