Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Pràctiques a través de TIC
A1
A2
B5
C2
C3
8 60 68
Sessió Magistral
A1
A2
40 0 40
Atenció personalitzada
A1
A2
B2
B5
C2
C3
2 0 2
 
Proves objectives de tipus test
A1
A2
2 36 38
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat