Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Coneix els fonaments de la valoració financera.
Comprèn, coneix i aplica els instruments de valoració financera.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Selecciona un procediment d’ entre els que li proposa el professor
 B2 Elabora una estratègia per a resoldre el problema
Troba la solució adequada
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa