Tema Subtema
Tema 1. Entorn i antecedent econòmic 1.1. Activitat financera
1.2. Institucions financeres
1.3. Actius financers
1.4. Mercats financers
1.5. Operació financera
Tema 2. Conceptes fonamentals de la matemàtica financera 2.1. Capital financer
2.2. Equivalència financera
2.3. Operació financera
2.4. Factor financer
2.5. Reducció financera
2.6. Preus financers
Tema 3. Règims financers pràctics 3.1. Concepte
3.2. Règim financer d'interès simple vençut
3.3. Règim financer d'interès simple anticipat
3.4. Règim financer de descompte simple o comercial
3.5. Règim financer de descompte matemàtic o racional
3.6. Relacions entre els règims financers pràctics
3.7. Aplicacions pràctiques
Tema 4. Règims financers racionals 4.1. Règim financer d'interès compost
4.2. Règim financer de descompte compost
4.3. Equivalències entre règims financers racionals
4.4. Valoració d’un conjunt de capitals financers en règim financer d’interès compost
4.5. Rendibilitat/cost d’una operació financera
4.6. Taxa anual equivalent (TAE)
Tema 5. Rendes financeres 5.1. Concepte i classificació
5.2. Valoració de rendes financeres: valor actual i valor final
5.3. Rendes constants
5.4. Rendes variables en progressió geomètrica
5.5. Rendes variables en progressió aritmètica
5.6. Rendes fraccionades
5.7. Aplicacions pràctiques