Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Sessió Magistral
A2
B1
C4
24 36 60
Resolució de problemes, exercicis
A2
B1
B2
C4
28 50 78
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves pràctiques
A2
B1
B2
C4
4 4 8
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat