Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació dels objectius, contingut, metodologia i avaluació de l'assignatura.
Sessió Magistral Plantejament dels conceptes fonamentals de les operacions financeres de finançament. Anàlisi de les magnituds d'algunes operacions i estudi de la seva rendibilitat/cost.
Resolució de problemes, exercicis Resolució de problemes a partir d'enunciats proporcionats a l'estudiant.
Atenció personalitzada Durant l'horari d'atenció als alumnes es resoldran qüestions teòriques i pràctiques relacionades amb l'assignatura.