Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-A1 Utilitza una interpretació jurídica crítica, fonamentada en valors i principis fonamentals
 DRET-A7 Comprèn i valora el significat dels principals instruments jurídics reguladors de la realitat econòmica i social
 DRET-A9 Coneix, comprèn i interpreta correctament el contingut de les principals institucions jurídiques, públiques i privades
 DRET-A10 Genèric
 DRET-A11 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-B2 Genèric
 DRET-B4 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit gramaticalment correcte