Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
DRET-A7
2 0 2
Sessió Magistral
DRET-A7
DRET-A9
40 0 40
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
DRET-A1
DRET-A9
C4
15 10 25
Supòsits pràctics/ estudi de casos
DRET-A1
DRET-A7
DRET-A9
C4
4 20 24
Treballs
DRET-A1
DRET-A7
DRET-A9
5 10 15
Atenció personalitzada
A7
A9
6 0 6
 
Proves mixtes
DRET-A1
DRET-A9
2 36 38
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat