Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Genèric
 A7 Genèric
 A9 Genèric
 A10 Busca, selecciona i utilitza els diferents materials jurídics necessaris, obtinguts directament per l’alumne, per solucionar els supòsits pràctics plantejats per la realitat actual
 A11 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Genèric
 B4 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa