Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A7
2 0 2
Sessió Magistral
A7
A9
A11
26 0 26
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A1
C4
7 4 11
Supòsits pràctics/ estudi de casos
A10
C4
8 10 18
Atenció personalitzada
A1
A7
A9
A11
6 0 6
 
Proves objectives de tipus test
A10
1 12 13
Proves mixtes
A10
2 22 24
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat