Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DRET ROMÀ/15214002
PART GENERAL DEL DRET CIVIL/15214007