Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-A1 Comprèn la diversitat de sistemes jurídics i les seves influències recíproques
 DRET-A2 Genèric
 DRET-A3 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-B2 Genèric
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors