Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries En les sessions inicials s'explicarà el funcionament de l'assignatura i es farà una introducció al sistema tributari espanyol
Sessió Magistral Part del temari s'explicarà de forma magistral pel professor a l'aula
Treballs Es realitzarà un treball creatiu i innovador sobre el contingut del temari de l'assignatura que s'explicarà en format seminari
Resolució de problemes, exercicis Es realizaran casos pràctics de resolució de problemas a l'aula
Atenció personalitzada Es resoldran els dubtes plantejats