Assignatures que en continuen el temari
LES GARANTIES DEL CRÈDIT/15214247


Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
DRET D'OBLIGACIONS I CONTRACTES/15214106
PART GENERAL DEL DRET CIVIL/15214007