Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària
A4
A7
B2
B5
C4
27 27 54
Lectura de documentació escrita / gràfica elaborada
A4
A7
B2
B5
C4
1 16 17
Resolució de problemes, exercicis
A4
A7
B2
B5
C4
1 16 17
Sessió Magistral
A4
A7
B2
B5
C4
28 28 56
Atenció personalitzada
2 0 2
 
Proves objectives de tipus test
A4
A7
1 0 1
Proves pràctiques
A4
A7
B2
C4
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat