Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ORGANITZACIÓ D'EMPRESES/16214003
COMPORTAMENT ORGANITZATIU/16214107