Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-A2 Comprèn com sorgeixen les normes internacionals i entén la interacció entre l’ordenament normatiu intern i el internacional
 DRET-A7 Genèric
 DRET-A10 Respon i argumenta de manera precisa, utilitzant el dret aplicable, els casos i supòsits pràctics actuals relacionats amb la matèria
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-B2 Identifica el que és un problema i pren la decisió d’ afrontar-lo
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació