Tipus A Codi Competències Específiques
 DRET-A3 Assessorar, mitjançar, negociar i resoldre conflictes des d’una perspectiva jurídica
 DRET-A7 Ser conscient de la funció del dret com a sistema regulador de les relacions socials i econòmiques
 DRET-A10 Utilitzar de manera precisa el dret aplicable, involucrant-se en els problemes d’actualitat
Tipus B Codi Competències Transversals
 DRET-B2 Resoldre problemes complexos de forma efectiva en el camp jurídic
 DRET-B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.