Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-A3 Pren consciència del paper d’assessors jurídics en relació amb qualsevol operador social i econòmic
 DRET-A7 Entén que el dret regula relacions socials i econòmiques i que està condicionat per aquestes
 DRET-A10 Genèric
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 DRET-B2 Genèric
 DRET-B6 Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació oral
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç