Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A3
A7
20 35 55
Sessió Magistral
A7
40 75 115
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves mixtes
DRET-A3
DRET-A7
DRET-B6
3 0 3
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat