Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació de l'assignatura, tant de la part teòrica com de la pràctica, dels seus objectius i sistema d'avaluació
Sessió Magistral Classes teòriques d'explicació dels temes del temari.
Presentacions / exposicions Presentació d'un treball i exposició pública d'un treball.
Resolució de problemes, exercicis Presentació d'exercicis amb preguntes teòrico-pràctiques sobre els quatre darrers temes del temari, a lliurar i corregir en l'aula
Atenció personalitzada Establiment de tutories per dubtes i per determinar el tema i contingut de l'exposició de la part pràctica