Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A8
B3
C5
Presentació d'una exposició sobre un dels quatre darrers temes del temari 20% de la nota final
Resolució de problemes, exercicis
A8
B3
C5
Realització d'una prova avaluativa escrita consistent en preguntes teòrico-pràctiques sobre els temes 5, 6, 7 i 8 del temari, a lliurar en l'aula 30% de la nota final
Proves mixtes
A8
Realització d'una prova combinada consistent en preguntes tipus test i preguntes curtes
50% de la nota final
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per tal de procedir a realitzar la mitjana de les qualificacions de l'assignatura caldrà haver superat amb una nota mínima de 4 cadascuna de les proves, tant per cadascuna de les dues proves de la part pràctica com la part teòrica. La part teòrica s'avaluarà amb una prova mixta (50%). La part pràctica consisteix en la resolució d'exercicis (30%) i l'exposició (20%).

L'avaluació en segona convocatòria seguirà el mateix sistema de la primera, és a dir, en una prova final consistent en una combinació de preguntes test i preguntes curtes que suposarà un 50% de la nota final. La nota obtinguda de la part pràctica (exposició i resolució d'exercicis) es conserva per a la segona convocatòria de l'assignatura. En cas de suspendre o no presentar-se a la part pràctica, en segona convocatòria es determinarà una prova pràctica addicional que determinarà el professor/a encarregat/da i es realitzarà en la mateixa data, lloc i hora que l'examen previst per la segona convocatòria de l'assignatura.