Tema Subtema
1. Concepte i tipologies de Planificació

2. L'aplicació de la planificació als espais turístics
1.1. Aproximació a la història de la planificació
1.2. Especificitat de la planificació en turisme
1.3. Polítiques econòmiques i espais turístics
1.4. Planificació territorial i urbanístic
1.5. Planifiació estratègica
1.6. Planifiació de la siostenibilitat
2.1. Els espais litorals
2.2. Les zones de muntanya
2.3. Les ciutats i els espais metropolitans
2.4. Els espais naturals protegits
2.5. Les àrees rurals