Tema Subtema
Tema 1. Introducció 1.1. Particularitats del serveis turístics amb incidència en la gestió de Marketing
1.2. Els diferents enfocs de gestió en la empresa turística.
1.3. El comportament del consumidor turístic
1.4. La segmentació del mercat turístic
1.5. El Marketing-Mix turísitic
Tema 2 La Comunicació Comercial 2.1 Naturalesa i funció de la Comunicació en Marketing
2.2. Efectes econòmics de la Comunicació
2.3. El procés de Comunicació
2.4. Procés de planificació de la Comunicació
Tema 3 La Creació publicitària 3.1. El procés general de creació i producció del missatge publicitari
3.2. La estratègia creativa
3.3. Principals corrents creatives
3.4. La estructura general del missatge
Tema 4 Les agències de Publicitat i de Comunicació 4.1. Les agències de publicitat
4.2. La remuneració de les agències de publicitat
4.3. La elecció de les agències de publicitat
4.4. Les agències de comuinicació
Tema 5 La Comunicació turística 5.1. El mix promocional
5.2. Principals instruments i tècniques de comunicació utilitzades en el sector turístic
Tema 6 La Publicitat en el sector turístic 6.1 Concepte, tendències i tipus de publicitat
6.2. Etapes del procés psicològic de la publicitat
6.3. Tipus de publicitat
6.4. Principis Generals de la Publicitat
Tema 7 Els mitjans publicitaris 7.1. Els mitjans i suports publicitaris
7.2. Mitjans impresos
7.3. Mitjans audiovisuals
7.4. Altres mitjans publicitaris
7.5. Selecció de mitjans i suports
Tema 8 Les promocions de venda i merchandising en el sector turístic 8.1. Introducció
8.2. Objectius de la promoció de vendes
8.3. Instruments de la promoció de vendes
8.4. Planificació de la estratègia promocional
8.5. El merchandising en el sector turísitic
Tema 9. La venda personal 9.1. Característiques de la Venda Personal
9.2. Organització i direcció de la xarxa de vendes
9.3. Accions de venda personal en el sector turístic
Tema 10. Altres eines de Comunicació 10.1. Les Relacions Públiques en el sector turístic.
10.2. L'important paper dels fulletons turístics
10.3. Les fires turístiques
10.4. Work shops
10.5. Fam-trips
10.6. Marketing Directe
Tema 11. La Comunicació a Internet 11.1. Introducció a la comunicació a Internet
11.2. El procés de comunicació a Internet
11.3. Característiques de les comunicacions a Internet
11.4. Tipus d'anuncis a Internet
11.5. L'eficàcia de la publicitat a la web