Metodologies   ::  Guia de metodologies docents
  Descripció
Activitats Introductòries Presentació del contingut de l'assignatura. Metodoligia docent. Sistema d'avaluació.
Sessió Magistral Exposició dels conceptes teòrics del programa de l'assignatura.
Presentacions / exposicions L'alumne haurà d'expossar oralment i suport informàtic un treball sobre la comunicació d'una empresa turística.
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Resolució dels exercicis corresponents a l'explicació feta a la sesió magistral.