Descripció Pes
Sessió Magistral S´avaluarà mitjançant l´elaboració d´un assaig, amb base estètica, en el qual es demostri un bon coneixement dels continguts teòrics i metodològic del curs. 40%
Presentacions / exposicions Avaluació dels diferents treballs realitzats. 15%
Treballs Redacció d´un assaig de curs. 30%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Avaluació del coneixement de les lectures obligatòries treballades durant el curs. 15%
 
Altres comentaris i segona convocatòria