Tema Subtema
1. Fonaments de màquines elèctriques (5 h) Constitució bàsica de la màquina elèctrica.
Règims de funcionament: transformador, motor, generador, fre.
Placa de característiques.
Punt de funcionament com a motor.
Balanç de potències.
Rendiment.
2. Transformadors monofàsics (7 h) Constitució.
Principi de funcionament.
Model matemàtic en règim permanent, circuit equivalent i diagrama vectorial.
Característiques de funcionament.
3. Transformacions monofàsiques especials (1h) Autotransformadors
Transformadors amb tomes
Transformadors de mesura
4. Màquina d'inducció trifàsica (8 h) Constitució.
Principi de funcionament.
Model matemàtic en règim permanent i circuit equivalent.
Característiques de funcionament.
Engegada.
Variació de velocitat.
5. Màquina síncrona (2 h) Constitució.
Principi de funcionament.
Característiques de funcionament.
6. Màquina de corrent continu (2 h) Constitució.
Principi de funcionament.
Característiques de funcionament.
7. Màquines de reluctància (1h) Constitució.
Principi de funcionament,
Característiques de funcionament.