Tipus A Codi Competències Específiques
 RI9 Coneixements bàsics dels sistemes de producció i fabricació.
 RI11 Coneixements aplicats d'organització d'empreses.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B1 Capacitat per a la direcció de les activitats objecte dels projectes vinculats a la professió d'Enginyer Tècnic Industrial, especialitat en Electrònica Industrial.
 B6 Capacitat per aplicar els principis i mètodes de la qualitat.
 B7 Capacitat d'organització i planificació en l'àmbit de l'empresa, i altres institucions i organitzacions.
Tipus C Codi Competències Nuclears
 C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.