Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 RI9 Coneix els principals conceptes de Direcció de les operacions: disseny de l’àrea d’operacions, i planificació, programació, execució i control de les operacions.
 RI11 Coneix els principals mètodes per determinar els diferents plans de producció en funció del tipus de procés i del sector d’activitat.
Coneix i sap aplicar les eines de gestió de projectes.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Coneix la logística integral i la seva gestió.
 B6 Coneix l’aplicabilitat i mecànica de les eines estadístiques de control de la qualitat
 B7 Coneix els mètodes de gestió d’inventaris i la seva aplicabilitat.
Coneix la logística integral i la seva gestió.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C4 Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
Produeix un text escrit gramaticalment correcte
Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric