Assignatures que es recomana cursar simultàniament
GESTIÓ I DIRECCIÓ DE PROJECTES/17204212

Assignatures que es recomana haver cursat prèviament
ECONOMIA I ORGANITZACIÓ D'EMPRESES/17204008