Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Simula, mitjançant un simulador genèric de sistemes dinàmics, respostes de sistemes hidràulics, mecànics, tèrmics o híbrids.
Simula, mitjançant un simulador de circuits elèctrics, sistemes hidràulics, mecànics, tèrmics o híbrids fent ús del concepte d'analogia.
 EI7 Coneix el concepte de model, les seves propietats i les seves limitacions.
Coneix els elements dinàmics de paràmetres concentrats utilitzats en sistemes mecànics, hidràulics i tèrmics: variables de potència i energia, símbols i regles d'interconnexió.
Construeix models matemàtics mitjançant equacions diferencials o en representació en espai d'estat de sistemes mecànics de translació de paràmetres concentrats.
Construeix models matemàtics de sistemes mecànics de rotació de paràmetres concentrats.
Construeix models matemàtics de sistemes hidràulics de paràmetres concentrats.
Construeix models matemàtics de sistemes tèrmics de paràmetres concentrats.
Construeix models matemàtics de sistemes dinàmics no lineals de paràmetres concentrats.
Construeix el circuit elèctric, mitjançant analogies, de sistemes mecànics, hidràulics, tèrmics o híbrids.
Donat un model lineal en espai d'estat, representa mitjançant una funció de transferència la relació entre una entrada i una sortida.
Linealitza al voltant d'un punt d'operació la representació d'estat d'un sistema dinàmic no lineal.
Determina l'estabilitat de sistemes linealitzats de temps continu.
Construeix el retrat de fase de sistemes dinàmics no lineals de segon ordre.
Coneix el concepte de cicle límit en sistemes dinàmics no lineals de segon ordre.
Verifica l'estabilitat de sistemes no lineals autònoms de temps continu mitjançant els teoremes de Lyapunov.
Verifica si una forma quadràtica és de signe definit.
Verifica l'estabilitat de sistemes lineals autònoms de temps continu mitjançant el mètode directe de Lyapunov.
Obté per simulació el retrat de fase d'un sistema dinàmic no lineal.
Simula sistemes no lineals on apareix un cicle límit o comportaments de atractors estranys.
 EI8 Construeix models, en el domini s i en el domini z, de sistemes de temps continu amb control digital (sistemes mostrejats realimentats).
Dissenya controladors digitals de sistemes lineals mostrejats.
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B3 És capaç de resoldre problemes de forma enginyosa, amb iniciativa i creativitat, tenint en compte els conceptes de l'assignatura.
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge